ஆராதனைகள் – Worships

 Announcements  Comments Off on ஆராதனைகள் – Worships
May 122016
 

Hebrew 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

ஞாயிறு

காலை 09.15 – முன் ஆராதனை

காலை 09.30 – காலை ஆராதனை

காலை 11.00 – தேநீர் ஐக்கியம்

காலை 11.30 – ஞாயிறு பள்ளிகள்

மாலை 07.00 – மாலை ஆராதனை

நான்காவது ஞாயிறு

ஆண்கள்/பெண்கள் ஐக்கியம்

வாலிப ஐக்கியம் (மாலை 12.30)

வார நாட்கள்

புதன்: ஜெபக்கூட்டம் மாலை 8.00

வியாழன்: சிறப்பு கூட்டம் மாலை 2.30

வெள்ளி: வேத பாட ஐக்கியம் 8.00

சனி: வீட்டுக்கூட்டம்/ மாலை 7.00

சனி: இந்திய ஐக்கியம் (மாலை 8.30)