ஆராதனைகள் – Worships

 Announcements  Comments Off on ஆராதனைகள் – Worships
May 122016
 

Hebrew 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

ஞாயிறு

காலை 09.15 – முன் ஆராதனை

காலை 09.30 – காலை ஆராதனை

காலை 11.00 – தேநீர் ஐக்கியம்

காலை 11.30 – ஞாயிறு பள்ளிகள்

மாலை 07.00 – மாலை ஆராதனை

நான்காவது ஞாயிறு

ஆண்கள்/பெண்கள் ஐக்கியம்

வாலிப ஐக்கியம் (மாலை 12.30)

வார நாட்கள்

புதன்: ஜெபக்கூட்டம் மாலை 8.00

வியாழன்: சிறப்பு கூட்டம் மாலை 2.30

வெள்ளி: வேத பாட ஐக்கியம் 8.00

சனி: வீட்டுக்கூட்டம்/ மாலை 7.00

சனி: இந்திய ஐக்கியம் (மாலை 8.30)

Prayer Meeting /ஜெபக்கூட்டம்

 Announcements  Comments Off on Prayer Meeting /ஜெபக்கூட்டம்
Feb 102014
 

 

1 Thessalonian 5: 17. Pray without ceasing.

ஜெபக்கூட்டம் 

ஒவ்வொரு புதன் மாலை 8.00 

அங்கத்தினர் யாவரும் தயவு செய்து  

ஜெபக்கூட்டங்களில் தவறாமல் பங்குக் கொள்ளும்படிக்கு 

அன்புடன் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.

உபவாசக்கூட்டம்/ Fasting Prayer Meeting (Tamil)

 Announcements, Uncategorized  Comments Off on உபவாசக்கூட்டம்/ Fasting Prayer Meeting (Tamil)
Jul 232013
 

And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before. Job 42: 10

நாள்: நான்கவது சானிக்கிழமை

நேரம்: காலை 11 – 2.00மணி வரை

 Day/Time: Every fourth Saturday

11.00am – 02.00pm,

Venue: New Life Bible Presbyterian Church (Tamil Chapel)

 

 Come and join us,

Let us pray together for our church,

for us, Leadership, Members, Missions  & its programs.

 

Christmas Programs / கிறிஸ்மஸ் சிறப்பு நிகழ்வுகள்

 Uncategorized  Comments Off on Christmas Programs / கிறிஸ்மஸ் சிறப்பு நிகழ்வுகள்
Sep 012017
 

கிறிஸ்மஸ் சிறப்பு நிகழ்வுகள்

பாடல் பவனி – 15/12 (6.00pm)

கிறிஸ்மஸ் சுவிசேஷக் கூட்டம் 24/12 (6.30pm)

கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை 25/12 (9.30am)

பழைய புதிய வருட ஆராதனை 31/12 (11.30pm)

Indian Mission Trip 2017

 Uncategorized  Comments Off on Indian Mission Trip 2017
Dec 102014
 

Matthew 28: 19. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 

20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

 Kindly pray and participate

Short Mission Trip to South India

22-29 November 2017

Easter Sunday Choir Presentation Sound Tracks

 Announcements  Comments Off on Easter Sunday Choir Presentation Sound Tracks
Mar 312013
 

The following are the sound tracks from the Easter Sunday Tamil Choir Presentations, sung to the glory of God.

May these songs edify and encourage you.

Tamil Choir: